/_nuxt/img/activist-human_rights_defenders.74e6b22.png

คุณคือ..

แนวหน้า
องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน

ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สนใจ:
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน (Human Rights Defenders)
ตัวตนของคุณ
คุณเป็นสายลุยและพร้อมเป็นแนวหน้าในทุกสถานการณ์ ทั้งเข้าร่วมชุมนุมไปจนถึงยื่นข้อเรียกร้องเพื่อต่อกรกับความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม
ความสนใจของคุณ
คุณให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมของทุกคนโดยไม่กีดกันความแตกต่าง ทุกคนต้องได้รับการเคารพและคุ้มครอง คุณอยากช่วยเหลือคนที่ถูกริดรอนสิทธิเหล่านั้นไป
ตัวตนของคุณยังเหมาะกับการเป็น

นักกิจกรรม

ร่วมกับ Amnesty International Thailand นักกิจกรรม คือบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือสนับสนุนงานรณรงค์ของแอมเนสตี้ อาทิเช่น ทั้งการให้ลายเซ็นในpetition เขียนจดหมาย ทวีต แชร์ข้อความในสื่อออนไลน์

สมัครเป็นนักกิจกรรม