/_nuxt/img/volunteer-freedom_of_assembly.6ccd3b7.png

คุณคือ..

อาสาสมัคร
ม็อบสนามหลวง

ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สนใจ:
สิทธิในการชุมนุม (Freedom of assembly)
ตัวตนของคุณ
คุณชอบอยู่เบื้องหลังและเคลื่อนไหวในฐานะประชาชนทั่วไป แต่เมื่อเกิดเหตุคับขัน คุณพร้อมเข้าไปช่วยเหลือ
ความสนใจของคุณ
คุณเชื่อมั่นในเสรีภาพของการชุมนุม และการแสดงพลังร่วมกันของมวลชน ที่จะกดดันให้ผู้มีอำนาจรับรู้ถึงปัญหา และนำไปสู่การแก้ไข
ตัวตนของคุณยังเหมาะกับการเป็น

อาสาสมัคร

ร่วมกับ Amnesty International Thailand อาสาสมัคร คือบุคคลทั่วไปที่มาสนับสนุนงานของแอมเนสตี้เป็นครั้งคราว เช่น งานการจัดการ การถ่ายภาพ ออกแบบและตัดต่อสื่อ งานออกบูธ การช่วยบันทึกข้อมูล เป็นต้น

สมัครเป็นอาสาสมัคร