/_nuxt/img/volunteer-human_rights_defenders.6d3f33c.png

คุณคือ..

อาสาสมัคร
องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน

ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สนใจ:
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน (Human Rights Defenders)
ตัวตนของคุณ
คุณชอบอยู่เบื้องหลังและเคลื่อนไหวในฐานะประชาชนทั่วไป แต่เมื่อเกิดเหตุคับขัน คุณพร้อมเข้าไปช่วยเหลือ
ความสนใจของคุณ
คุณให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมของทุกคนโดยไม่กีดกันความแตกต่าง ทุกคนต้องได้รับการเคารพและคุ้มครอง คุณอยากช่วยเหลือคนที่ถูกริดรอนสิทธิเหล่านั้นไป
ตัวตนของคุณยังเหมาะกับการเป็น

อาสาสมัคร

ร่วมกับ Amnesty International Thailand อาสาสมัคร คือบุคคลทั่วไปที่มาสนับสนุนงานของแอมเนสตี้เป็นครั้งคราว เช่น งานการจัดการ การถ่ายภาพ ออกแบบและตัดต่อสื่อ งานออกบูธ การช่วยบันทึกข้อมูล เป็นต้น

สมัครเป็นอาสาสมัคร