/_nuxt/img/volunteer-rights_in_accessing_justice.5f78a3a.png

คุณคือ..

อาสาสมัคร
กลุ่มรณรงค์ #Saveบุคคลอุ้มหาย

ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สนใจ:
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม (Rights in accessing justice)
ตัวตนของคุณ
คุณชอบอยู่เบื้องหลังและเคลื่อนไหวในฐานะประชาชนทั่วไป แต่เมื่อเกิดเหตุคับขัน คุณพร้อมเข้าไปช่วยเหลือ
ความสนใจของคุณ
คุณเห็นปัญหาในกระบวนการยุติธรรมและพร้อมเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ และหวังว่าเรื่องเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในสังคม
ตัวตนของคุณยังเหมาะกับการเป็น

อาสาสมัคร

ร่วมกับ Amnesty International Thailand อาสาสมัคร คือบุคคลทั่วไปที่มาสนับสนุนงานของแอมเนสตี้เป็นครั้งคราว เช่น งานการจัดการ การถ่ายภาพ ออกแบบและตัดต่อสื่อ งานออกบูธ การช่วยบันทึกข้อมูล เป็นต้น

สมัครเป็นอาสาสมัคร